Leidangen

Kongen skal råda for bod og for bann og for utferdene våre
— Leidangen

Spørsmål

  1. Kva tid vart leidangen innført, og kva var bakgrunnen for det?
  2. Kva er ei skipsreide?
  3. Kven hadde plikt til å vere med i leidangen?
  4. Kva var ein einvirke?
  5. Kven hadde ansvar for å varsle når fare trua, og korleis vart dette gjort?
  6. Kvifor vart det kalla inn til årlege våpenting?

Arbeidsoppgåver

  1. Kva plikter hadde bøndene i høve til leidangen? Sjå på reglane om mobilisering av forsvaret og om kva økonomiske plikter som låg på den einskilde bonde.
  2. Gjer greie for korleis leidangsordninga utvikla seg framover i mellomalderen.