Kva handla Gulatingslova om?

lSide frå Magnus agabøtes landslov. Eksemplar fra ca. 1590. Kjelde:   Riksarkivet/Wikipedia 

lSide frå Magnus agabøtes landslov. Eksemplar fra ca. 1590. Kjelde: Riksarkivet/Wikipedia 

Den første bolken i Gulatingslova handlar om «kristenretten». og fastset m.a. reglar for kristen åtferd og ytingar til kyrkja. 

Deler av lova har form som ei kontrakt mellom tingmennene på den eine sida og kongen og kyrkja på den andre, med ytingar og motytingar som er fastsette etter forhandlingar på tinget. Dette gjeld m.a. ytingane til militærstell og landsvern, og korleis kongen og hans sendemenn skal skjøtte oppgåvene sine. 

Men det meste av lovtekstane omhandlar likevel den praktiske kvardagen i det norske bondesamfunnet i mellomalderen: Korleis dei skulle løyse økonomiske tvistesaker, reglar for ekteskap, trælehald og trælefrigjeving, jordleige og jordbruksdrift, arv og odel, sosial lagdeling, skade på liv og eigedom og tjuveri. Denne delen av «Gulatings-lag» var basert på eit sett nedarva, uskrivne reglar for skikk og bruk. På juristspråket kallast slike rettsreglar for «sedvanerett».

I «Magnus-teksten» er det også fastsett reglar for den norske tronfylgja.

Du kan lese Robberstad sin versjon av Gulatingsloven her.